Ortoptystka - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Ortoptystka
- to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia: niedowidzenie, zaburzeń gałkoruchowych: zez, oczopląs, diagnozy chorób narządu wzroku: jaskra, zaćma, czy też doboru korekcji wady: okulary, soczewki kontaktowe. Niezbędne badania układu wzroku wykonują za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Kwalifikacja:
MED.04.
Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptystka jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.04. Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki:

  • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
  • prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego
  • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
  • współpracy z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym
  • prowadzenia profilaktyki dotyczącej narządu wzroku

Perspektywy zatrudnienia:

  • gabinety okulistyczne

  • gabinety optyczne

  • poradnie leczenia zeza

  • poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne oddziały okulistyczne

  • Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie optyki


Plan nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

- wychowanie fizyczne
- działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
- język obcy w ortoptyce
- podstawy psychologii
- podstawy anatomii i patofizjologii
- wybrane zagadnienia z pediatrii
- ochrona zdrowia i profilaktyka zdrowotna
- język migowy
- metody i techniki pracy ortoptystki
- podstawy optyki


Kształcenie zawodowe praktyczne

- badania ortoptyczne
- ćwiczenia ortoptyczne
- praktyka zawodowa 4 tygodnie w III semestrze i 4 tygodnie w IV semestrze

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym: czwartki, piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł ortoptystka z kwalifikacją MED.04.Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.04. odbywa się pod koniec klasy drugiej.



Wróć do spisu treści