Ortoptystka - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Informator


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Ortoptystka - to osoba zajmująca się badaniem i leczeniem specjalistycznym zeza, niedowidzenia, zaburzeń wzroku oraz rehabilitacją pacjentów po operacjach zeza i urazów w obrębie oczodołu. Ortoptystki asystują w wielu badaniach okulistycznych dotyczących utraty widzenia: niedowidzenie, zaburzeń gałkoruchowych: zez, oczopląs, diagnozy chorób narządu wzroku: jaskra, zaćma, czy też doboru korekcji wady: okulary, soczewki kontaktowe. Niezbędne badania układu wzroku wykonują za pomocą odpowiednich urządzeń i tablic testowych.

Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Zajęcia odbywają się w trybie dziennym: czwartki, piątki, soboty i niedziele. Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł ortoptystka z kwalifikacją MED.04.Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.04. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptystka jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.04.

Świadczenie usług medycznych w zakresie ortoptyki:

 • wykonywania badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
 • prowadzenia ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i innych
 • zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz zaburzeniach widzenia obuocznego
 • dobierania pomocy optycznych i nieoptycznych do wykonywania ćwiczeń ortoptycznych
 • współpracy z pacjentem, lekarzem okulistą, ortometrystą i zespołem terapeutycznym
 • prowadzenia profilaktyki dotyczącej narządu wzroku

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • gabinety okulistyczne
 • gabinety ortoptyczne
 • gabinety pleoptyczno-ortoptyczne
 • poradnie leczenia zeza i niedowidzenia
 • poradnie neurookulistyczne oraz szpitalne i kliniczne oddziały okulistyczne
 • Ortoptystka może również prowadzić własną działalność gospodarczą dotyczącą świadczenia usług medycznych w zakresie optyki

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy ortoptyki
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy
 • Anatomia i fizjologia
 • Zdrowie publiczne
 • Elementy psychologii i komunikacji interpersonalnej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Wykonywanie badań ortoptycznych i określonych badań okulistycznych
 • Prowadzenie ćwiczeń ortoptycznych w niedowidzeniu, zezie i w innych
 • zaburzeniach mięśni gałkoruchowych oraz widzenia obuocznego
 • Dobieranie pomocy optycznych i nieoptycznych do ćwiczeń ortoptycznych
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • PRAKTYKA ZAWODOWA (280 GODZIN – 8 TYGODNI)


Wróć do spisu treści