O NAS - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
 
Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie rozpoczęła swoją działalność 01.09.2006r.
Otrzymała pozytywną opinię w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej  od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu dn.08.03.2006 r. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkoły publicznej  przez Starostę Krotoszyńskiego w dniu 27 marca 2006r.Szkoła jest policealną szkołą dla dorosłych kształcącą na podbudowie szkoły średniej.Szkoła kształci dorosłych systemem zaocznym i stacjonarnym w zawodach  :

1.  Asystent osoby niepełnosprawnej nr EKP-4321/3/06
2.  Opiekunka środowiskowa nr EKP -4321/3/06
3.  Opiekun medyczny nr EKP -4321/3/06
4.  Opiekun w domu pomocy społecznej nr EKP -4321/3/06
5.  Opiekun osoby starszej nr.EKP-4321/3/06
6.  Technik masażysta nr.EKP-4321/3/06
7.  Technik ortopeda nr. EKP-4321/3/06
8.  Opiekunka dziecięca nr.EKP-4321/3/06
9.  Technik usług kosmetycznych nr.EKP-4321/3/06
10. Technik ochrony fizycznej osób i mienia nr.EKP-4321/3/06

* Od 19 czerwca 2007r.Szkoła jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu.ZAKŁADY PRACY NASZYCH ABSOLWENTÓW  :

SPZOZ KROTOSZYN
Szpital Powiatowy Spółka Z o.o.w Jarocinie
ZZOZ w Ostrowie Wlkp
Pleszewskie Centrum Medyczne
DPS BASZKÓW       
DPS KROŚNICE
DPS ŻAKRZEW        
DPS Marszew         
Ośrodek Szkolno Wychowawczy
Szkoły z oddziałami integracyjnymi
Przedszkola z oddziałami integracyjnymiOsiągnięcia

Szkoła zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę z przygotowaniem pedagogicznym i doświadczeniem zawodowym, posiada pracownie zabiegów higienicznych i pielęgnacyjnych dla wszystkich zawodów oraz pracownie pierwszej pomocy przedmedycznej i anatomii, patologii, patofizjologii. Dzięki tak wspaniałej kadrze pedagogicznej i bardzo dobremu wyposażeniu pracowni Szkoła osiąga bardzo dobre wyniki w zdawalności egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Poznaniu.


W ciągu pięciu lat istnienia Szkoła może pochwalić się trzema sukcesami100%zdawalności :

1) w roku szkolnym 2007/2008 100% absolwentów zdało egzamin zewnętrzny (19 absolwentów),
2)w roku szkolnym 2009/2010 100% zdawalności(40 absolwentów) otrzymało dyplom oraz suplement Europass potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej nie tylko w Polsce ale we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
3)w roku szkolnym 2010/2011r. również 100% zdawalnośc(19 absolwentów)w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej.
4)w roku szkolnym 2012/2013r.   100% zdawalność (11 absolwentów) w zawodzie opiekun medyczny.

5)w roku szkolnym 2013/2014r.   100% zdawalność (23 absolwentów) w zawodzie opiekun medyczny.

Życzenia otrzymane od gości na uroczystości wręczenia świadectw ukończenia Szkoły spełniły się , za co Dyrektor Szkoły mgr Wanda Kruszczyńska wszystkim dziękuje , a przede wszystkim absolwentom za wspólny sukces.

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie otrzymała pozytywną opinię w sprawienadania uprawnień szkoły publicznej od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu dn. 28 kwietnia 2014roku. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych o uprawnieniach szkoły publicznej przez Starostę Krotoszyńskiego w dniu 23 lipca 2014 roku. Szkoła otrzymała pozytywną opinię w sprawie spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień szkoły publicznej prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptystka, terapeuta zajęciowy od Ministra Zdrowia dn. 02 maja 2014 roku.Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie jest szkołą policealną dla młodzieży kształcącą w zawodach: ortoptystka, terapeuta zajęciowy.

Kierunki kształcenia:
- Terapeuta zajęciowy 325907
- Ortoptystka 325906


Organizacja kształcenia:
 • Nauka trwa 2 lata (cztery semestry)
 • Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym, weekendowym
 • Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę – 28 godzin tygodniowo
 • Ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych)
 • Absolwenci Szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie terapeuta zajęciowy 325907 lub ortoptystka 325906 otrzymują dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w języku polskim i języku angielskim
 • Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowych


Dokumenty:

 • Podanie
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodzie terapeuta zajęciowy lub ortoptystka
 • Trzy zdjęcia o formacie 37x52mm
 • Dowód wpłaty wpisowego

Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
Ul. Mickiewicza 11, 63 – 700 Krotoszyn
Przyjęcie do Szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której termin ustala dyrektor Szkoły. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów, a kandydat podpisuje umowę o naukę.


Dobra Szkoła to:


 • WIELOLETNIE DOŚWIADCZENIE ( HISTORIA SZKOŁY)


 • POSIADANIE UPRAWNIENIA SZKOŁY PUBLICZNEJ


 • WPROWADZANE PROMOCJE REKRUTACYJNE I SEMESTRALNE


 • NAUKA POD OKIEM WYKŁADOWCÓW -PRAKTYKÓW W SWOJEJ DZIEDZINIE


 • PROFESJONALNE PRACOWNIE ZAWODOWE, WYPOSAŻONE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN


 • SZKOŁA BĘDACA OŚRODKIEM EGZAMINACYJNYM OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ W POZNANIU


 • WYDAJEMY ZAŚWIADCZENIA DO ZUS I WKU


 • MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA LICENCJATU W JEDEN ROK PO UKOŃCZENIU NASZEJ SZKOŁY POLICEALNEJ


 • STAŁE CZESNE


 • DOBRA LOKALIZACJA - BLISKO DWORCA PKP I PKS


 • MIEJSCA PARKINGOWE I NOCLEGOWE


 • MIŁA I PRZYJAZNA ATMOSFERA


 • SZKOŁA ZAPEWNIA PRAKTYKI ZAWODOWE


Pracownia językowo-multimedialna
nowej generacji
omnneo®


  
    omnneo® to nowoczesne rozwiązanie, służące jako pomoc dydaktyczna na wszystkich szczeblach szkolnictwa. System ten projektowany był z myślą, aby posiadać jak najwięcej użytecznych i przydatnych funkcji, zachowując jednak prostotę obsługi.
      
 System ten oparty jest o technologie cyfrową, która jest podstawą każdej profesjonalnej pracowni językowej w Europie.
Pracownia składa się z następujących elementów : pulpit sterujący, komputer z ekranem dotykowym, meble, słuchawki,  krzesła ISO, projektor, tablica interaktywna oraz nowoczesny system do przeprowadzania testów.

  

     
PRACOWNIA - OPIEKUN MEDYCZNY

PRACOWNIA - TECHNIK MASAŻYSTA
PRACOWNIA OPTYCZNA

Wróć do spisu treści