Terapeuta zajęciowy - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Nauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Terapeuta zajęciowy- prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych.
Kwalifikacja :


MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych            w zakresie kwalifikacji MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym

 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej

Perspektywy zatrudnienia:

 • oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce),

 • rehabilitacja szpitali ogólnych,

 • sanatoria,

 • zakłady opiekuńcze,

 • kluby seniora,

 • zakłady pomocy społecznej

 • świetlice terapeutyczne,

 • hospicja,

 • ośrodki interwencji kryzysowej

 • Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.


Plan nauczania:

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • wychowanie fizyczne

 • działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

 • język obcy w terapii zajęciowej

 • podstawy psychologii i pedagogiki

 • podstawy anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

 • język migowy

 • podstawy terapii zajęciowej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

 • komputerowe wspomaganie działalności terapeutycznej

 • praktyka zawodowa 2 tygodnie w II semestrze i 2 tygodnie w IV semestrze


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym:piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł teraputa zajęciowy z kwalifikacją MED.13.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej.Wróć do spisu treści