Terapeuta zajęciowy - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Informator ogólny


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

TERAPEUTA ZAJĘCIOWYMED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowejNauka trwa 2 lata ( 4 semestry)

Terapeuta zajęciowy- prowadzi różnorakie formy i techniki terapii zajęciowej w procesie leczenia i rehabilitacji chorych. Celem jego pracy jest przywrócenie sprawności ruchowych, czuciowych oraz psychicznych pacjenta. Dzięki nabytej wiedzy medycznej, psychologicznej, socjologicznej pomaga w rekonwalescencji osób chorych i niepełnosprawnych. Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym: piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł terapeuta zajęciowy z kwalifikacją MED.13.Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej oraz europass w języku angielskim, który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.13. odbywa się pod koniec klasy drugiej. Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie terapeuta zajęciowy jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji

MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej:

 • budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym
 • rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu
 • funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym
 • planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej
 • możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki
 • organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy
 • funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej
 • ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • oddziały szpitalne (ortopedia, geriatria, neurologia, psychiatria, dziecięce),
 • rehabilitacja szpitali ogólnych,
 • sanatoria,
 • zakłady opiekuńcze,
 • kluby seniora,
 • zakłady pomocy społecznej
 • świetlice terapeutyczne,
 • hospicja,
 • ośrodki interwencji kryzysowej
 • Terapeuta zajęciowy może sprawować funkcje kierownicze i organizacyjne.
 • Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami pierwszej pomocy
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Podstawy prawne w terapii zajęciowej
 • Biomedyczne podstawy anatomii, fizjologii i patofizjologii człowieka
 • Komunikacja interpersonalna
 • Komunikacja alternatywna
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Metodyka terapii zajęciowej
 • Podstawy teoretyczne diagnostyki w terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Metody i techniki terapii zajęciowej
 • Diagnozowanie w terapii zajęciowej
 • Planowanie i organizowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
 • PRAKTYKA ZAWODOWA SEMESTR II (70 GODZIN – 2 TYGODNIE)
 • PRAKTYKA ZAWODOWA SEMESTR III (70 GODZIN – 2 TYGODNIE)
 • PRAKTYKA ZAWODOWA SEMESTR IV (70 GODZIN – 2 TYGODNIE)Wróć do spisu treści