Asystent osoby niepelnosprawnej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
asystent osoby niepełnospranej

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieAsystent osoby niepełnosprawnej (341201)

Organizacja kształcenia

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     informator ogólny


NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY   

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu). Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku ,konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci Szkoły otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, tytuł technikalny asystent osoby niepełnosprawnej z kwalifikacją SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec drugiego semestru.

Kwalifikacje :

SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej:
 • planowania, wraz z osobą niepełnosprawną lub jej rodziną, kompleksowego wsparcia
 • świadczenia opieki i wsparcia w zakresie samodzielnego funkcjonowania osoby niepełnosprawnej
 • wsparcia osoby niepełnosprawnej w utrzymaniu lub podejmowaniu aktywności społecznej i zawodowej
 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowe Domy Samopomocy,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,
 • Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,
 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze, Hospicja, Oddziały Szpitalne
 • Ośrodki Adaptacyjne,
 • Fundusze i Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych.


PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy psychologii i komunikacji interpersonalnej
 • Elementy pracy socjalnej
 • Planowanie i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej
 • Język obcy zawodowy
 • Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych :

 • Pracownia komunikacji alternatywnej i wspomagającej
 • Wspieranie i pielęgnowanie osoby z niepełnosprawnością
 • Trening umiejętności i kompetencji społecznych
 • Aktywizacja osób z niepełnosprawnościami
 • Pierwsza pomoc w stanach zagrożenia zdrowia i życia
 • PRAKTYKA ZAWODOWA- 140 GODZIN (4 TYGODNIE)
Wróć do spisu treści