Opiekun osoby starszej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun osoby starszej (341202)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,tytuł opiekun osoby starszej z kwalifikacją SPO.02.oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych     w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie starszej:

 • ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej
 • diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej
 • dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej
 • mobilizowania osoby starszej do aktywności

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Środowisko domowe podopiecznych,
 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej
 • Dziennych Domach Wsparcia,
 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,
 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych,
 • Oddziałach szpitalnych
 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,
 • Hospicjach

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:

 • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na
 • wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej
 • Podstawy socjologii
 • Psychologia z elementami komunikacji interpersonalnej
 • Podstawy pomocy społecznej
 • Podstawy opieki nad osobą starszą
 • Elementy terapii zajęciowej

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Pracownia opiekuńczo-pielęgnacyjna
 • Pracownia pomocy społecznej
 • Pracownia aktywizacji osoby starszej do samodzielności życiowej
 • PRAKTYKA ZAWODOWA (140 GODZIN - 4 TYGODNIE)


Informator ogólny


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Wróć do spisu treści