Opiekun w domu pomocy spolecznej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)


Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.03.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej tytuł opiekuna w domu pomocy społecznej z kwalifikacją
SPO.03. oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.03. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:
 • diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej
 • zapewnienia opieki osobie podopiecznej
 • utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej

Perspektywy zatrudnienia:

 • Domy Pomocy Społecznej,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Środowiskowe Domy Samopomocy,

 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej,

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Spolecznej,

 • Oddziały szpitalne,

 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 • Fundacje i Stowarzyszenia

 • Własna działalność gospodarcza.


Zawód ten jest zawodem poszukiwanym w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA:

Kształcenie zawodowe teoretyczne:

 • Podstawy organizacji domu pomocy społecznej

 • Biopsychospołeczne funkcjonowanie człowieka

 • Teoretyczne podstawy opieki

 • Metodyka pracy opiekuńczo-wspierającej

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne:

 • Usługi opiekuńcze

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Trening umiejętności społecznych

 • Praktyki zawodowe

    -w placówkach pomocy społecznej



Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści