Opiekun w domu pomocy spolecznej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun w domu pomocy społecznej (341203)

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Informator ogólny


Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.03.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej tytuł opiekuna w domu pomocy społecznej z kwalifikacją SPO.03. oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.03. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun w domu pomocy społecznej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.03. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie podopiecznej:

 • diagnozowania stanu biopsychospołecznego osoby podopiecznej
 • zapewnienia opieki osobie podopiecznej
 • utrzymywania sprawności osoby podopiecznej i aktywizowania jej do samodzielności życiowej

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

 • Domy Pomocy Społecznej
 • Warsztaty Terapii Zajęciowej
 • Środowiskowe Domy Samopomocy
 • Dzienne Domy Pomocy Społecznej
 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej
 • Oddziały szpitalne
 • Hospicja
 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie
 • Fundacje i Stowarzyszenia
 • Własna działalność gospodarcza
 • Zawód ten jest zawodem poszukiwanym w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA:

Przedmioty teoretyczne zawodowe:
 • Bhp w domu pomocy społecznej
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Polityka społeczna
 • Komunikacja społeczna
 • Podstawy opieki zdrowia i choroby
 • Pielęgnacja osób niesamodzielnych
 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Język obcy opiekuna w DPS
 • Rewalidacja psychoruchowa
 • Język migowy

Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

 • Pracownia czynności opiekuńczo-wspierających
 • Pracownia aktywizacji i usprawniania ruchowego
 • Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • PRAKTYKI ZAWODOWE (140 GODZIN – 4 TYGODNIE)
 • Propozycja dodatkowej umiejętności:
 • Przygotowanie osoby niepełnosprawnej do samodzielności.
Wróć do spisu treści