Technik ortopeda - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Technik ortopeda (321403)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY


Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym:piątki, soboty i niedziele, organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe tytuł technik ortopeda  z kwalifikacją MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych oraz europass w jezyku angielskim który stwarza możliwość  pracy i nauki w Europie.  Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.11. odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik ortopeda jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych:


  • oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
  • opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta
  • dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem
  • dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
  • podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta

     PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:

     • Oddziały Chirurgiczne z pododdziałami ortopedycznymi,
     • Przychodnie Chirurgiczne,
     • Przychodnie Rehabilitacyjne,
     • Warsztaty Ortopedyczne znajdujące się na terenie szpitala,
     • Pracownie i Zakłady sprzętu ortopedycznego
     • Własna działalność gospodarcza.

     PLAN NAUCZANIA:

     Przedmioty teoretyczne zawodowe:

     • Podstawy przedsiębiorczości (dotyczy słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tych zajęć)
     • Bhp w zakładzie ortopedycznym z elementami pierwszej pomocy
     • Zarys anatomii, fizjologii i patologii
     • Biomechanika ortopedyczna
     • Materiałoznawstwo i technologia obróbki materiałów
     • Przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny
     • Podstawy psychologii, socjologii i etyki
     • Podstawy prawne i planowanie pracy w zawodzie
     • Język obcy w ortopedii

     Przedmioty realizowane w formie zajęć praktycznych:

     • Pracownia anatomii
     • Pracownia biomechaniki ortopedycznej
     • Pracownia ortopedyczna
     • Warsztaty ortopedyczno-techniczne
     • PRAKTYKI ZAWODOWE (210 GODZIN – 6 TYGODNI)     Informator ogólny


     Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
     Wróć do spisu treści