Opiekunka srodowiskowa - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
KIERUNKI

Opiekunka środowiskowa (341204)Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  
MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych,tytuł opiekunki środowiskowej z kwalifikacją MS.05.  oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie..Egzamin potwierdzający kwalifikacje MS.05.odbywa się pod koniec drugiego semestru.


Kwalifikacje :

MS.05. Świadczenie usług opiekuńczych

Słuchacz po ukończeniu szkoły dzięki zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych :

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej;

 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną niesamodzielną i przewlekle chorą w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej;

 • pomagania osobie podopiecznej w prowadzeniu gospodarstwa domowego w zakresie: gospodarowania budżetem, dokonywania zakupów, sporządzania posiłków, utrzymania porządku w domu oraz tworzenia optymalnych warunków życia;

 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.


Perspektywy zatrudnienia

 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

 • Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,

 • Własną działalnośćgospodarcza.


Zawód ten jest zawodem poszukiwanym zarówno w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA:

Kształcenie zawodowe teoretyczne


 • Podstawy psychologii

 • Wybrane zagadnienia z socjologii

 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

 • Organizacja opieki środowiskowej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Trening umiejętności społecznych

 • Praktyki zawodowe:

    - w środowisku zamieszkania
   - w placówkach pomocy społecznejWróć do spisu treści