Opiekunka srodowiskowa - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekunka środowiskowa (341204)Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1 ROK, 2 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe  SPO
.05. Świadczenie usług opiekuńczych,tytuł opiekunki środowiskowej z kwalifikacją SPO.05.  oraz europass w języku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie. Egzamin zawodowy kwalifikacji SPO.05.odbywa się pod koniec drugiego semestru.


Kwalifikacje :

SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekunka środowiskowa jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji SPO.05. Świadczenie usług opiekuńczych:

 • organizowania opieki oraz wsparcia społecznego osobie podopiecznej

 • sprawowania opieki nad osobą podopieczną w celu zapewnienia jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej
 • pomagania osobie podopiecznej w czynnościach dnia codziennego;
 • motywowania osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej


Perspektywy zatrudnienia

 • Domach i Ośrodkach Pomocy Społecznej

 • Środowiskowe Domy Pomocy Społecznej,

 • Warsztaty Terapii Zajęciowej,

 • Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej,

 • Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie,

 • Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze,

 • Własną działalnośćgospodarcza.


Zawód ten jest zawodem poszukiwanym zarówno w Polsce jak i za granicą.

PLAN NAUCZANIA:

Kształcenie zawodowe teoretyczne


 • Podstawy psychologii

 • Wybrane zagadnienia z socjologii

 • Teoretyczne podstawy pielęgnowania człowieka

 • Organizacja opieki środowiskowej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Opieka i pielęgnacja człowieka

 • Aktywizacja osoby podopiecznej

 • Trening umiejętności społecznych

 • Praktyki zawodowe:

    - w środowisku zamieszkania
   - w placówkach pomocy społecznej
Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Wróć do spisu treści