Kwalifikacyjne kursy zawodowe - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treściKWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjny kurs zawodowy, to kurs będący pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego, którego program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia  w zawodach, w zakresie jednej kwalifikacji, którego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu zawodowego w zakresie tej kwalifikacji.
Słuchaczami kursu mogą zostać osoby dorosłe, które ukończyły  18 lat:
 • absolwenci wszystkich typów szkół - szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadpodstawowych, szkół policealnych – zainteresowani zdobywaniem kwalifikacji zawodowych,
 • absolwenci studiów wyższych, dla których zdobyty zawód nie daje miejsca na rynku pracy,
 • osoby dorosłe, pracujące w danym zawodzie, chcące nabyć lub zaktualizować wiedzę i umiejętności zawodowe wymagane przez pracodawcę,
 • aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych, którzy znajdą czas na równoległe zdobywanie kwalifikacji zawodowych.

Osoba zapisująca się na KKZ, która nie posiada wykształcenia średniego, może zdobyć kwalifikacje, ale nie uzyska tytułu technika. Udogodnieniem w   tej kwestii jest to, że osoba po gimnazjum może jednocześnie zapisać się do LO i na KKZ, ale dopiero po ukończeniu LO i uzyskaniu świadectw wybranych przez siebie kwalifikacji uzyskuje tytuł technika w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Osoby chętne do uczestnictwa w kwalifikacyjnym kursie zawodowym wypełniają podanie i kwestionariusz osobowy i składają go do Sekretariatu Szkoły w formie pisemnej oraz dostarczają wymaganą dokumentację:

 • kwestionariusz osobowy wypełniony przed rozpoczęciem zajęć na kursie zawierający dane osobowe uczestnika kursu niezbędne do zgłoszenia uczestników kursu do OKE, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oraz podpis uczestnika kursu,
 • oryginał świadectwa ukończenia Szkoły potwierdzające posiadane wykształcenie,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie, gdzie w trakcie realizacji praktycznej nauki zawodu występuje narażenie na działanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych lub uciążliwych dla zdrowia,
 • 1 fotografia do identyfikatora słuchacza Szkoły,
 • dowód osobisty do wglądu.


Policealna Szkoła Pracowników Służb Społecznych w Krotoszynie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15.02.2019r.  w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia  w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego prowadzi kwalifikacyjne kursy zawodowe przygotowujące do egzaminu zawodowego w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji dla zawodów :
 • asystent osoby niepełnosprawnej *
 • opiekunka środowiskowa *
 • technik optyk
 • technik usług kosmetycznych
 • technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • opiekun osoby starszej
 • opiekun w domu pomocy społecznej
 • opiekunka dziecięca
*wymagane wykształcenie średnie lub średnie branżowe


ZASTANAWIASZ SIĘ NAD WYBOREM ? SPRAWDŹ


(Plik pdf - 27,9 MB)
autor : Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga
www.koweziu.edu.pl

Wróć do spisu treści