Opiekun medyczny - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
OPIEKUN MEDYCZNY Z PIERWSZĄ POMOCĄ PRZEDMEDYCZNĄ
Jeżeli lubisz nieść pomoc innym opiekować się słabszymi, chorymi i niesamodzielnymi ... to zawód dla Ciebie.


Opis zawodu:
Zawód opiekuna medycznego jest stosunkowo nowym zawodem,
ponieważ powstał w 2007 roku w odpowiedzi na braki pielęgniarzy
i pielęgniarek. Od tamtego czasu zapotrzebowanie na opiekunów
medycznych stale rośnie i to nie tylko w Polsce. To jeden z tych zawodów,
który zyskuje na popularności w innych krajach europejskich.
Zakres obowiązków opiekuna medycznego polega przede wszystkim
na zapewnieniu należytej opieki potrzebującym. W główniej mierze czynności z zakresu opieki mają zapewnić podopiecznemu komfort, wygodę,
bezpieczeństwo i swobodę podczas wykonywania codziennych zadań oraz
podstawowej aktywności życiowej. Opiekunowie medyczni mogą także rozpoznawać i rozwiązywać problemy opiekuńcze chorego oraz podejmować kompleksową współpracę z personelem medycznym podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych czy rehabilitacyjnych..

Od 01 września 2021 roku zakres kompetencji i uprawnień opiekuna
medycznego zostanie poszerzony.Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 1,5 ROKU, 3 SEMESTRY
Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym: w piątki, w soboty i niedziele (zjazdy co tydzień) Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury, przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu zawodowego ,tytuł opiekuna medycznego z kwalifikacją MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej,  oraz Europass w
języku  angielskim ,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie, wpisanego do rejestru zawodów medycznych. Egzamin zawodowy kwalifikacji MED.14. odbywa się pod koniec trzeciego semestru.

Nasza Szkoła decyzją Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
otrzymała upoważnienie do organizowania egzaminu zawodowego
w zawodzie OPIEKUN MEDYCZNY.

Absolwenci naszej Szkoły  mają więc możliwość uzyskania
dyplomu zawodowego w warunkach, które doskonale znają.

Kwalifikacje:
Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun medyczny jest  przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie
kwalifikacji MED.14. Świadczenie usług medyczno-pielęgnacyjnych i
opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej:

 • rozpoznawania problemów funkcjonalnych oraz potrzeb biologicznych  i
psychospołecznych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu
zaawansowania choroby i w różnym wieku

 • świadczenia usług pielęgnacyjnych i opiekuńczych osobie chorej i
niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym
wieku

 • współpracy z pielęgniarkami i lekarzami oraz innym personelem,
 • wykonywania czynności z zakresu pobierania krwi żylnej i włośniczkowej oraz innych materiałów do badań laboratoryjnych
 • wykonywania czynności z zakresu gimnastyki osiowo-symetrycznej w trzech płaszczyznach jednocześnie SOS 3D - Metoda Hoppe,
 • wykonywania wybranych czynności medycznych- w podmiotach
 • leczniczych, w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, oraz w środowisku domowym

Szkoła dysponuje własną pracownią do zabiegów  medyczno-pielęgnacyjnych i opiekuńczych wyposażoną w profesjonalny sprzęt jak :
  • fantomy do pielęgnacji chorego,
  • fantomy do resuscytacji krązeniowo-oddechowej,
  • AED defibrylator zewnętrzny,
  • podnośniki ,
  • wózek inwalidzki,
  • nowoczesne łóżka do pielęgnacji chorego,
  • inny sprzęt.

Perspektywy zatrudnienia
 • Zakłady Opiekuńczo - Lecznicze,
 • Odziały szpitalne,
 • Domy Pomocy Społecznej,
 • Niepubliczne Zespoły Opieki Zdrowotnej,
 • Środowiskowe Domy Pomocy,
 • Hospicja,
 • Fundacje i Stowarzyszenia działające na rzecz osób chorych i
 • niepełnosprawnych,
 • Własna działalność gospodarcza.

PLAN NAUCZANIA:
Kształcenie zawodowe teoretyczne:
 • Podstawy opieki nad osobą chorą i niesamodzielną oraz podstawy opieki
 • medycznej
 • Zdrowie publiczne
 • Anatomia i fizjopatologia
 • Elementy psychologii i socjologii
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy

Kształcenie zawodowe praktyczne
 • Pracownia zabiegów medyczno-pielęgnacyjnych i czynności opiekuńczych
 • Pracownia umiejętności zawodowych
 • Pracownia pierwszej pomocy
 • Technologie informacyjne

Praktyka zawodowa (6 tygodni-210 godzin) w podmiotach leczniczych ,
jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w innych
podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów
Szkoły.


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzieWróć do spisu treści