info stypendium - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści
Stypendium  z tytułu podjęcia nauki
 
Bezrobotnemu bez kwalifikacji zawodowych, który w okresie 12 miesięcy od dnia zarejestrowania w powiatowym urzędzie pracy podjął dalszą naukę w szkole ponadgimnazjalnej dla dorosłych, będącej szkołą publiczną lub niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej, albo w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych, starosta,  na wniosek bezrobotnego, może przyznać stypendium w wysokości 100 % zasiłku, wypłacane przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia nauki.
  • Starosta może podjąć decyzję o kontynuacji wypłacania stypendium do ukończenia nauki zgodnie z programem nauczania.
  • Stypendium przysługuje pod warunkiem nieprzekroczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej: dla osoby samotnie gospodarującej  - 542 zł, dla osoby w rodzinie - 456 zł. Do dochodu nie wlicza się kwoty tego stypendium.
  • Podstawą wypłaty stypendium jest zaświadczenie wystawione przez szkołę potwierdzające podjęcie lub kontynuowanie nauki.
  • Stypendium nie przysługuje w przypadku przerwania nauki.
  • Osobie /pobierającej w/w stypendium/, która podjęła zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą w trakcie nauki przysługuje stypendium w wysokości 20 % zasiłku. 

Osoba bezrobotna ubiegająca się o stypendium powinna złożyć :
 
  1. wniosek o przyznanie stypendium,
  2. zaświadczenie ze szkoły potwierdzające podjęcie nauki, z podaniem daty jej rozpoczęcia oraz formy nauki,
  3. oświadczenie o dochodach rodziny,
  4. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów uzyskiwanych przez osoby prowadzące wspólne gospodarstwo domowe z wnioskodawcą za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku.
Wróć do spisu treści