PSOZ ESKULAP - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie

Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie otrzymała pozytywną opinię w sprawie
nadania uprawnień szkoły publicznej od Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu dn. 28
kwietnia 2014roku. Wpisana jest do ewidencji niepublicznych szkół i placówek oświatowych o
uprawnieniach szkoły publicznej przez Starostę Krotoszyńskiego w dniu 23 lipca 2014 roku. Szkoła
otrzymała pozytywną opinię w sprawie spełniania wymagań niezbędnych do uzyskania uprawnień
szkoły publicznej prowadzącej kształcenie w zawodzie ortoptystka, terapeuta zajęciowy od Ministra
Zdrowia dn. 02 maja 2014 roku.Policealna Szkoła Ochrony Zdrowia ,,Eskulap” w Krotoszynie jest
szkołą policealną dla młodzieży kształcącą w zawodach: ortoptystka
, terapeuta zajęciowy

Kierunki kształcenia:

 • Terapeuta zajęciowy 325907

 • Ortoptystka 325906


Organizacja kształcenia:

 •  Nauka trwa 2 lata (cztery semestry)

 •  Kształcenie prowadzone jest w systemie stacjonarnym, weekendowym

 •  Zajęcia odbywają się przez trzy dni w tygodniu: piątek (po południu), sobotę i niedzielę 28 godzin tygodniowo

 •  Ocenianie uczniów jest bieżące jak w szkole dla młodzieży (nie ma egzaminów semestralnych)

 •  Absolwenci Szkoły po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w wybranym zawodzie terapeuta zajęciowy 325907 lub ortoptystka   325906 otrzymują     dyplom wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Poznaniu w języku polskim i języku angielskim

 •  Do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich (matura nie jest konieczna) bez ograniczeń wiekowychDokumenty:


 •  Podanie

 •  Świadectwo ukończenia szkoły średniej

 •  Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki zawodzie terapeuta zajęciowy lub ortoptystka

 •  Trzy zdjęcia o formacie 37x52mm

 •  Kserokopia dowodu osobistego

 •  Dowód wpłaty wpisowego


Dokumenty należy składać w sekretariacie szkoły
Ul. Mickiewicza 11, 63
700 Krotoszyn
Przyjęcie do Szkoły odbywa się bez egzaminów wstępnych na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, której termin ustala dyrektor Szkoły.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej komisja rekrutacyjna sprawdza prawidłowość złożonych dokumentów, a kandydat podpisuje umowę o naukę.


Wróć do spisu treści