Opiekun osoby starszej - PSPSS - DOBRA SZKOŁA W KROTOSZYNIE

ul. Mickiewicza 11Budynek ZSP nr 1

Przejdź do treści

Opiekun osoby starszej (341202)

Organizacja kształcenia

NAUKA TRWA 2 LATA, 4 SEMESTRY

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym: w soboty i niedziele ( 2 zjazdy w miesiącu).Organizacja nauki w szkole umożliwia zdobycie dyplomu bez ograniczeń wieku , konieczności posiadania matury,przerywania dotychczasowego zatrudnienia oraz studiów przez słuchaczy. Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej, a po zdaniu egzaminu państwowego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe SPO.02.Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej,tytuł opiekun osoby starszej z kwalifikacją
SPO.02.oraz europass w jezyku angielskim,który stwarza możliwość pracy i nauki w Europie.Egzamin zawodowy odbywa się pod koniec klasy drugiej.


Kwalifikacje :

SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej


Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie opiekun osoby starszej jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych     w zakresie kwalifikacji SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie starszej:

 • ustalenia i klasyfikowania problemów opiekuńczych i potrzeb osoby starszej
 • diagnozowania zasobów i możliwości środowiska lokalnego, rodzinnego i instytucjonalnego w stworzeniu sieci wsparcia osoby starszej
 • dobierania odpowiednich metod i technik, zapewniających kompleksową opiekę osobie starszej
 • mobilizowania osoby starszej do aktywności

Perspektywy zatrudnienia

 • Środowisko domowe podopiecznych,

 • Ośrodkach i Domach Pomocy Społecznej

 •  Dziennych Domach Wsparcia,

 • Środowiskowych Domach Pomocy Społecznej ,

 • Instytucjach działających na rzecz osób starszych,

 • Oddziałach szpitalnych

 • Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych, Rehabilitacji Leczniczej, Geriatrycznych,

 • Hospicjach


PLAN NAUCZANIA

Kształcenie zawodowe teoretyczne

 • Organizacja opieki nad osobą starszą

 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą starszą

 • Metodyka pracy opiekuńczej

 • Język migowy

 • Język obcy w pomocy społecznej


Kształcenie zawodowe praktyczne

 • Opieka i wsparcie osoby starszej

 • Aktywizacja społeczna

 • Praktyka zawodowa w :

-placówkach pomocy społecznej,
-zakładach opiekuńczo-leczniczych
Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Informator CKE dotyczący egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


Wróć do spisu treści